Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nicola Ciola Personal Trainer of rechtshoudende derden en mogen dus niet elders gepubliceerd worden zonder enige vorm van toestemming.

Algemene voorwaarden

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

 

1. Definities

Nicola Ciola Personal Trainer, NCPT: Dhr. Nicola Ciola

Cliënt, klant, trainee: Natuurlijk persoon waar personal training of andere diensten aan wordt verleend

Opdrachtgever: Rechtspersoon aan wie door de NCPT diensten wordt verleend

Website: www.NCPT.be

 

2. Algemeen

De cliënt of opdrachtgever kan diensten van NCPT afnemen nadat er e-mailcontact, telefonisch contact of persoonlijk contact is geweest tussen de cliënt/opdrachtgever en NCPT en overeengekomen welke diensten er geleverd gaan worden door NCPT.
Producten kunnen ook via de website worden aangekocht en na bevestiging van NCPT is de aankoop dan ook definitief.
Producten die worden aangekocht zijn op de door de cliënt/opdrachtgever doorgegeven specificaties op maat gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling of overeenkomst, hetzij mondeling of schriftelijk definitief.

NCPT neemt zichzelf het recht voor dit te kunnen wijzigen bij misverstanden, verkeerde aankopen, overlijden, valse identiteitsuitgave.

 

3. Overeenkomst

NCPT biedt, op basis van de door de cliënt/opdrachtgever doorgegeven specificaties tijdens een anamnesegesprek of ingevulde vragenlijst, een aanbod van diensten aan tot begeleiding of advies. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt/opdrachtgever dit aanbod, in persoon of via mail en sms aanvaardt en gaat van start na de eerste betaling of afspraak.

De overeenkomst bevat: Een intake, omschrijving van de begeleiding en prijs, werkwijze en de algemene voorwaarden.

 

Betalingsvoorwaarden

Personal Training

Het intakegesprek

Tijdens het oriënterend intakegesprek neemt de trainer niet enkel de benodigde informatie op om de trainingen op maat voor te bereiden maar legt hij ook uit wat de prijzen en betalingsvoorwaarden zijn en verwijst hij naar deze pagina zodat de overvloed aan informatie terug kan worden opgehaald.

Manieren van betaling

De betaling voor de aangeboden diensten kan op 2 manieren gebeuren.

Bedrag wordt in 1 keer betaald

Het bedrag wordt elektronisch of in cash in 1 keer betaald en is daarmee vanaf de eerste les definitief zonder extra kosten. De klant geeft dan de toestemming om de training voor het hele pakket voor te bereiden.

Bedrag wordt in termijn betaald

De betalingen kunnen ook op termijn per les worden betaald in cash of elektronisch maar krijgen dan wel een administratieve verwerking van 1 euro extra per les. Dit geld enkel voor de pakketten.

De klant geeft dan ook toestemming om de training voor het hele pakket voor te bereiden.


Niet betaling

Bij niet betaling kunnen de diensten worden stopgezet en pas hervat als het bedrag betaald is. Bij meer dan 3 niet betaalde trainingen komt er zelfs een extra administratieve boete van 5 euro per achterstallige training bij.

 

Overschrijding betaaldatum

Als de betaling nog niet voltooid is voor het eind van het trainingstermijn komt er een administratieve boete van 60 euro bovenop het verschuldigd bedrag en administratieve boetes voor achterstallige betalingen.

Indien de factuur 14 dagen na de laatste training nog niet voldaan is, is NCPT gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook de kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder mede worden verstaan kosten door een incassobureau en rechterlijke kosten.

 

Stopzetting

Als men wilt stoppen of de trainingen wilt opschorten dient dit via brief, mail of sms te worden duidelijk gemaakt aan de trainer met een duidelijke reden.

De prijzen van het pakket vervallen dan naar het losse standaard uurtarief (aka single sessie) waarin men begonnen is.

Voor personen die alles op voorhand hebben betaald zal het bedrag vereffend worden en de rest zal terug gestord worden.

Voor personen die per sessie betalen zal een bijkomende factuur worden opgesteld waarin het extra bedrag zal worden vereffend.
Het bedrag zal niet hoger zijn dan het oorspronkelijk totaalbedrag van de pakketten en extra eventuele boetes voor achterstallige betalingen of niet opgedaagde trainingen.

 

Te laat komen en niet opdagen

 

Bij het te laat aankomen of uitlopen van de vorige les van de Trainer heeft de klant nog steeds recht op een volledige sessie.

Als een Trainer zich er niet aan houdt mag dit altijd worden gemeld aan de hoofdtrainer die dit zal natrekken en bespreken.

 

Bij het te laat aankomen van de klant zal deze verlopen tot het eind van het geboekt uur zonder dat tarief in vermindering wordt gebracht.

 

De klant mag ook sessies afzeggen.

Sessies afgezegd langer dan > 24h zullen niet worden aangerekend.

Sessies afgezegd minder dan < 24h voor de training worden wel aangerekend.
Laat de Trainer iets op tijd weten om dit te voorkomen.

Als de klant toch een dwingende redenen heeft kan deze mits een bewijsstuk een vermindering krijgen
Alles afgezegd na 8h voor de sessie met bewijsstuk (zoals doktersattest, begrafenis, werk, ...) zal enkel 50% worden aangerekend

De doktersattest dient een datum te hebben van voor de trainingssessie niet erna en een geldige reden waarom de klant niet naar de sessie kon om te voorkomen dat bevriende dokters papiertjes voorzien of als men naar de dokter voor andere redenen gaat deze extra erbij wordt gevraagd.

Groepslessen, Teambuilding, Schema's

Groepslessen

De betalingen gebeuren ofwel in cash of per overschrijving volgens de aangegeven richtlijnen.

Teambuilding

De betalingen gebeuren ofwel per overschrijving of in cash in 1 uitbetaling. Als er met een betaaltermijn wordt gewerkt komt er per splitsing €10 extra bij.
Schema's

De betalingen gebeuren ofwel in cash of per overschrijving.

Niet betaling

Bij niet betaling tellen dezelfde voorwaarden als voor het personal training

Terugbetalingsgeste

Personal Training

In de meeste gevallen is de betaling definitief en wordt er geen terugbetaling voorzien maar de sessies blijven wel nog 1 jaar na de laatste training geldig in het geval men de training terug wenst op te nemen.

Er bestaan uitzonderingen maar deze dienen ook te worden bewezen met officieel papierwerk of goodwill van de trainer.

 

Uitzonderingen

1. Overlijden

Bij het overlijden van een klant zal er op vraag van de familie een terugbetalingsgeste worden gedaan waarbij de betaling voor niet opgenomen trainingen wordt terugbetaald.

2. Ernstige ziekte

Bij ernstige ziekte van een klant zal er op vraag van de klant een terugbetalingsgeste worden gedaan nadat deze een stopzetting heeft gedaan en bewijs van de arts heeft binnen gebracht.

3. Financiële schuld

Wanneer een klant zeer diep in de financiële schuld zit kan een terugbetalingsgeste worden gedaan na stopzetting en bewijs van ondersteuningsinstelling zoals het OCMW.

4. Goed gedrag

Wanneer de klant altijd in orde was met betalingen, op tijd is geweest, niet veel heeft afgezegd of te laat was en een aangename klant is geweest kan deze een terugbetaling aanvragen bij stopzetting als het totaalbedrag in 1 keer op voorhand betaald was geweest of per keer.

Men hervalt dan in een pakket met hogere tarieven en betaald een 50euro extra voor de regeling en krijgt dan het resterend bedrag terugbetaald.

Groepstraining, Teambuilding, Schema's

Groepslessen

Na het overhandigen/overschrijven van het geld en meedoen aan de eerste les is er geen mogelijkheid meer tot terugbetaling.

Bij beurtenkaarten kan men dit wel omzetten naar 1 personal trainingssessie afhankelijk van het aantal beurten en de goede wil van de klant en trainer.

Teambuilding

De trainer bereidt alles voor op maat waardoor het herroepingsrecht ook niet van toepassing is. Na het overhandigen/overschrijven van het geld is er geen mogelijkheid meer tot terugbetaling.
Uitzonderingen

1. De training is nog niet gestart: Men betaald dan enkel 50% voor de inspanning van het voorbereiden en krijgt de andere 50% terugbetaald.

2. Extreme omstandigheden: Bij extreme omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een overlijden kan men een gedeelte terug ontvangen, de training zal dan worden uitgesteld of men kan 50% terugvragen.

Schema's

Schema's worden op maat gemaakt volgens de door u ingevoerde of aangehaalde informatie. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Herroepingsvoorwaarden

Producten/diensten die u via de website aankoopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Voor producten/diensten die u na het intakegesprek heeft aangekocht via overschrijving of cash dienen andere voorwaarden.

Geschilbeslechting

Het bedrijf valt onder rechtspersonenregister van Hasselt.

 

Alleen de burgerlijke rechter is bevoegd van kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt of rechtspersoon en Nicola Ciola Personal Trainer. Hierop is het Belgisch recht van toepassing.

 

Europees onlineplatform voor geschilbeslechting

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Privacy

NCPT is niet onderworpen aan het beroepsgeheim maar draagt wel enorm veel zorg hiervoor en zal erop toezien dat er geen persoonlijke informatie over cliënten wordt verstrekt aan derde partijen zonder toestemming van de cliënt of bevelschrift.

Privacy door de websitebuilder

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.