Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nicola Ciola Personal Trainer of rechtshoudende derden en mogen dus niet elders gepubliceerd worden zonder enige vorm van toestemming.

Algemene voorwaarden

1. Definities

Nicola Ciola Personal Trainer, NCPT, Nicola's Strength & Conditioning Lab, NSCL: Dhr. Nicola Ciola
Trainer, coach, ...: Ondergeschikt natuurlijk- of rechtspersoon die samenwerkt met NCPT

Cliënt, klant, trainee, men: Natuurlijk persoon waar personal training of andere diensten aan wordt verleend

Opdrachtgever: Rechtspersoon aan wie door de NCPT diensten wordt verleend

Website: www.NCPT.be

 

Naam van het bedrijf :    Nicola Ciola Personal Trainer

Ondernemingsnummer: BE 0664.747.334

Bankrekeningsnummer: BE 92 7360 2974 5823

 

Rechtsgebied:                RPR Hasselt

 

2. Algemeen

De cliënt of opdrachtgever kan diensten van NCPT afnemen nadat er e-mailcontact, telefonisch contact of persoonlijk contact is geweest tussen de cliënt/opdrachtgever en NCPT en overeengekomen welke diensten er geleverd gaan worden door NCPT.
Producten kunnen ook via de website worden aangekocht en na bevestiging van NCPT is de aankoop dan ook definitief.
Producten die worden aangekocht zijn op de door de cliënt/opdrachtgever doorgegeven specificaties op maat gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling of overeenkomst, hetzij mondeling of schriftelijk, definitief.

NCPT neemt zichzelf het recht voor dit te kunnen wijzigen bij misverstanden, verkeerde aankopen, overlijden, valse identiteitsuitgave.

 

3. Overeenkomst

NCPT biedt, op basis van de door de cliënt/opdrachtgever doorgegeven specificaties tijdens een anamnesegesprek of ingevulde vragenlijst, een aanbod van diensten aan tot begeleiding of advies. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt/opdrachtgever dit aanbod, in persoon of via mail en sms aanvaardt en gaat van start na de eerste betaling of afspraak.

De overeenkomst bevat: Een intake, omschrijving van de begeleiding en prijs, werkwijze en de algemene voorwaarden.

 

Door het starten van de diensten bij NCPT, de toegang en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk op de hoogte en akkoord met de algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Personal training, program design, grouplabs, workshops, personal gym, B2B projects, ...

Het intakegesprek (of anamnese)

Tijdens het oriënterend intakegesprek noteert NCPT de benodigde informatie om de trainingen of projecten op maat voor te bereiden en legt hij ook uit wat de tarieven en betalingsvoorwaarden zijn en verwijst hij naar deze pagina zodat de overvloed aan informatie terug kan worden opgehaald.

Facturatie

- Voor particuliere klanten is het wettelijk niet verplicht om een factuur op te stellen, mocht de cliënt toch een factuur willen kan hij/zij dit schriftelijk aangeven en zal er een factuur worden opgesteld.

- Voor zakelijke klanten zal er automatisch factuur worden opgesteld na het oriënterend intakegesprek waarin de verwachtingen en voorwaarden met de opdrachtgever worden besproken.

 

Het niet of laattijdig betalen van zakelijke facturen resulteert in een verhoging 8% van de openstaande facturen.

Vanaf 14 dagen na de laatste herinnering wordt er ook een  forfaitaire vergoeding van 50 euro en 25 euro per maand aangerekend voor het innen van de kosten. Indien het zover komt dat dit zich ontplooit in een rechtszaak zullen extra kosten hiervoor in rekening worden gebracht.

Betaling

- Bedrag integraal overmaken: Het bedrag wordt in zijn geheel overgemaakt in cash of elektronisch (bankapp, overschrijving) en is daarmee vanaf de eerste sessie voltooid zonder extra kosten. De klant geeft dan de toestemming om de training te starten.

- Bedrag in termijnen overmaken: Het bedrag wordt per les of in termijnen overgemaakt in cash of elektronisch (bankapp, overschrijving) en krijgt een administratieve verwerking van 1 euro per les of 10 euro per termijn (5% voor zakelijke klanten). Dit geldt niet voor de single sessies.

- Bedrag via maandelijkse incasso:


De betalingsmogelijkheden zullen variëren afhankelijk van de dienst of het product maar tijdig worden gecommuniceerd.

Stopzetting

Als men wilt stoppen met de de trainingen of de samenwerking wilt opschorten dient dit via brief, mail of sms te worden duidelijk gemaakt aan de trainer met een duidelijke reden zodat er achteraf ook geen conflict kan onstaan.

- Voor Personal Training worden de sessies per pakket herrekend naar het standaard uurtarief (aka single sessie) en er zal een extra sessie worden aangerekend om het intakegesprek en de contactbreuk te dekken.

- Voor program design wordt alles herrekend in eerste maand tarief.
- Voor personal gym, groepslessen of grouplabs wordt alles herrekend in single sessies of eerste maand afhankelijk van de gekozen dienst.

- Voor small workshops en small groups wordt alles herrekend naar het single sessie tarief.

- Voor grote workshops en de powerlifting club wordt geen terugbetaling voorzien.

- Voor privat gym en B2B projecten zal dit besproken worden in het oriënterend intakegesprek.

 

- Voor personen die formules integraal hebben betaald zal de openstaande schuld worden vereffend en een creditnota worden opgemaakt om de rest terug te storten.

- Voor personen die per sessie of termijn betalen zal een bijkomende debetnota worden opgesteld waarin de toeslagen worden berekend.

 

- Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor klanten in extreme overmacht zoals het overlijden van de klant, ernstig zieke klanten, klanten die in vastzitten in het buitenland, klanten in extreme financiële schuld. Dit wordt dan schriftelijk aangevraagd aan NCPT samen met de juiste documentatie.

Bevriezingsfee groepslessen

Als de klant in de onmogelijkheid is om langer dan 3 weken geen gebruik te kunnen maken van diens abonnement maar na de onderbreking toch wilt verder sporten kan deze zijn account bevriezen van de start van de week van vertrek tot de start van de week van terugkomst zodat hij/zij kan verder sporten aan ingeschreven tarief en geen opzeg hoeft te doen.

De bevriezingsfee bedraagt 50% van het basistarief bij vakantie, zakenreis, etc en 25% bij extreme omstandigheden zoals hospitalisering, Covid lockdowns.

Het bevriezingstermijn duurt minimum 3 weken en maximum 3 maanden.
Als hetgene waarvoor de bevriezing werd aangevraagd niet doorgaat (afgelaste reis) kan de bevriezing ook worden ontdaan zonder aanrekening op voorwaarde dat het abonnement gewoon doorloopt.

Niet tijdig afronden van pakketten

Wanneer de klant ervoor kiest om een langdurige samenwerking zal de prijs omlaag gaan in ruil voor een regelmatige samenwerking binnen een specifieke periode. Wanneer alle gereserveerde sessies niet tijdig opgenomen zijn kan de coach deze met terugwerkende kracht herfactureren aan het single sessie tarief.

Overschrijding betalingstermijn en niet betaling

Bij niet betaling kunnen de diensten worden stopgezet en pas worden hervat als het achterstallig bedrag betaald is. Bij meer dan 3 niet betaalde trainingen komt er zelfs een extra administratieve boete van 5 euro per achterstallige sessie bij.

 

Als toch besloten wordt de samenwerking verder te zetten maar de betaling nog niet voltooid is voor het eind van het trainingstermijn komt er een administratieve boete van 60 euro bovenop het verschuldigd bedrag en administratieve boetes voor achterstallige betalingen.

 

Indien de factuur 30 dagen na de laatste training nog niet voldaan is, is NCPT gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid alles te herrekenen aan single sessies, administratieve boetes en wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook de kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder mede worden verstaan kosten door een incassobureau en rechterlijke kosten.

Te laat aankomen, niet opdagen en afzeggen

- Bij het te laat aankomen of uitlopen van de vorige les van de Trainer heeft de klant nog steeds recht op een volledige sessie.

Als een Trainer zich er niet aan houdt mag dit altijd worden gemeld aan NCPT die dit zal natrekken en in orde zal maken.

- Bij het te laat aankomen van de klant zal de sessie verlopen tot het eind van het geboekt uur zonder dat het tarief in vermindering wordt gebracht.

 

- De klant kan ook sessies annuleren.

Sessies afgezegd langer dan > 24h voor de aanvang van de sessie worden niet aangerekend.

Sessies afgezegd minder dan < 24h voor de aanvang van de sessie worden wel aangerekend.
Laat de Trainer iets op tijd weten om dit te voorkomen.

- Als de klant een dwingende redenen heeft kan deze mits een bewijsstuk een vermindering van de aanrekening krijgen
Alles afgezegd na 8h voor de sessie met bewijsstuk (zoals doktersattest, begrafenis, werk, ...) zal enkel 50% worden aangerekend

 

- De doktersattest dient een datum te hebben van de dag van de trainingssessie niet ervoor of erna en een geldige reden waarom de klant niet naar de sessie kon om te voorkomen dat bevriende dokters papiertjes voorzien of als men naar de dokter voor andere redenen gaat deze extra erbij wordt gevraagd.

Herroepingsvoorwaarden

Producten/diensten die u via de website aankoopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Voor producten/diensten die u na het intakegesprek heeft aangekocht via overschrijving of cash dienen andere voorwaarden.

Geschilbeslechting

Het bedrijf valt onder rechtspersonenregister van Hasselt.

 

Alleen de burgerlijke rechter is bevoegd van kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt of rechtspersoon en Nicola Ciola Personal Trainer. Hierop is het Belgisch recht van toepassing.

 

Europees onlineplatform voor geschilbeslechting

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Privacy

NCPT is niet onderworpen aan het beroepsgeheim maar draagt wel enorm veel zorg hiervoor en zal erop toezien dat er geen persoonlijke informatie over cliënten wordt verstrekt aan derde partijen zonder toestemming van de cliënt of bevelschrift.

Privacy door de websitebuilder

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Disclaimer

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. NCPT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kan de verstrekte informatie kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de informatie onjuistheden bevat en/of bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, kunt u contact opnemen met de ondernemen en zal NCPT dit zo snel als mogelijk proberen recht te zetten.

NCPT is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van de website of experts en websites waarnaar verwezen wordt op de website of via hyperlinks naar andere webpagina's.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze site.

Nicola Ciola Personal Trainer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade door het gebruik, in welke vorm dan ook, van informatie op deze website.

De inhoud die op dit moment op www.NCPT.be staat is aan verandering onderhevig en kan op elk moment zonder enige vorm van aankondiging worden gewijzigd door Nicola Ciola Personal Trainer.

Persoonlijke gegevens zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming of bevelschrift.

Aansprakelijkheid

NCPT levert naar beste kunnen en weten advies aan de cliënt en zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde info volledig juist en nauwkeurig is. NCPT sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verbandhoudend met de opvolging door de cliënt van de door de NCPT verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet door NCPT. NCPT is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie door advies die voortvloeit uit een onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

De informatie op www.NCPT.be en/of social media verbonden aan NCPT is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Echter kan NCPT niet garanderen dat deze ten allen tijde volledig en/of juist is en dus aansprakelijk gesteld worden.